«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ 3.0 – БІЛІМНІҢ ҮЛЕСІ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТАМЫЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҰСЫНЫМДАРЫ

Рекомендации участников Республиканской августовской конференции педагогических работников Республики Казахстан «Модернизация 3.0 – вклад образования»